digplanet beta 1: Athena
Share digplanet:

Agriculture

Applied sciences

Arts

Belief

Business

Chronology

Culture

Education

Environment

Geography

Health

History

Humanities

Language

Law

Life

Mathematics

Nature

People

Politics

Science

Society

Technology

Following is the era names of Vietnamese monarchs.[1]

Table[edit]

Era name Classical Chinese Year Emperor Dynasty
 1. Thiên Đức (Đại Đức)
 2. Thái Bình
 3. Thái Bình
 4. Thiên Phúc
 5. Hưng Thống
 6. Ứng Thiên
 7. Ứng Thiên
 8. Cảnh Thụy
 9. Thuận Thiên
 10. Thiên Thành
 11. Thông Thụy
 12. Càn Phù Hữu Đạo
 13. Minh Đạo
 14. Thiên Cảm Thánh Vũ
 15. Sùng Hưng Đại Bảo
 16. Long Thụy Thái Bình
 17. Chương Thánh Gia Khánh
 18. Long Chương Thiên Tự
 19. Thiên Huống Bảo Tượng
 20. Thần Vũ
 21. Thái Ninh
 22. Anh Vũ Chiêu Thắng
 23. Quảng Hựu
 24. Hội Phong
 25. Long Phù
 26. Hội Tường Đại Khánh
 27. Thiên Phù Duệ Vũ
 28. Thiên Phù Khánh Thọ
 29. Thiên Thuận
 30. Thiên Chương Bảo Tự
 31. Thiệu Minh
 32. Đại Định
 33. Chính Long Bảo Ứng
 34. Thiên Cảm Chí Bảo
 35. Trinh Phù
 36. Thiên Tư Gia Thụy
 37. Thiên Gia Bảo Hựu
 38. Trị Bình Long Ứng
 39. Kiến Gia
 40. Thiên Chương Hữu Đạo
 41. Kiến Trung
 42. Thiên Ứng Chính Bình
 43. Nguyên Phong
 44. Thiệu Long
 45. Bảo Phù
 46. Thiệu Bảo
 47. Trùng Hưng
 48. Hưng Long
 49. Đại Khánh
 50. Khai Thái
 51. Khai Hựu
 52. Thiệu Phong
 53. Đại Trị
 54. Đại Định
 55. Thiệu Khánh
 56. Long Khánh
 57. Xương Phù
 58. Quang Thái
 59. Kiến Tân
 60. Thánh Nguyên
 61. Thiệu Thành
 62. Khai Đại
 63. Hưng Khánh
 64. Trùng Quang
 65. Thiên Khánh
 66. Thuận Thiên
 67. Thiệu Bình
 68. Đại Bảo(Thái Bảo)
 69. Đại Hòa (Thái Hòa)
 70. Diên Ninh
 71. Thiên Hưng
 72. Quang Thuận
 73. Hồng Đức
 74. Cảnh Thống
 75. Thái Trinh
 76. Đoan Khánh
 77. Hồng Thuận
 78. Quang Thiệu
 79. Thống Nguyên
 80. Minh Đức
 81. Đại Chính
 82. Nguyên Hòa
 83. Quảng Hòa
 84. Vĩnh Định
 85. Cảnh Lịch
 86. Thuận Bình
 87. Quang Bảo
 88. Thiên Hựu
 89. Chính Trị
 90. Thuần Phúc
 91. Sùng Khang
 92. Hồng Phúc
 93. Gia Thái
 94. Diên Thành
 95. Quang Hưng
 96. Đoan Thái
 97. Hưng Trị
 98. Hồng Ninh
 99. Bảo Định
 100. Vũ An
 101. Khang Hựu
 102. Càn Thống
 103. Thận Đức
 104. Hoằng Định
 105. Vĩnh Tộ
 106. Long Thái
 107. Đức Long
 108. Dương Hòa
 109. Thuận Đức
 110. Phúc Thái
 111. Khánh Đức
 112. Thịnh Đức
 113. Vĩnh Thọ
 114. Vạn Khánh
 115. Cảnh Trị
 116. Dương Đức
 117. Đức Nguyên
 118. Vĩnh Trị
 119. Chính Hòa
 120. Vĩnh Thịnh
 121. Bảo Thái
 122. Vĩnh Khánh
 123. Long Đức
 124. Vĩnh Hựu
 125. Cảnh Hưng
 126. Thái Đức
 127. Chiêu Thống
 128. Quang Trung
 129. Cảnh Thịnh
 130. Bảo Hưng
 131. Gia Long
 132. Minh Mạng
 133. Thiệu Trị
 134. Tự Đức
 135. Dục Đức
 136. Hiệp Hòa
 137. Kiến Phúc
 138. Hàm Nghi
 139. Đồng Khánh
 140. Thành Thái
 141. Duy Tân
 142. Khải Định
 143. Bảo Đại
 • 天(大)德
 • 太平
 • 太平
 • 天福
 • 興統
 • 應天
 • 應天
 • 景瑞
 • 順天
 • 天成
 • 通瑞
 • 乾符有道
 • 明道
 • 天感聖武
 • 崇興大寶
 • 龍瑞太平
 • 彰聖嘉慶
 • 龍彰天嗣
 • 天貺寶象
 • 神武
 • 太寧
 • 英武昭勝
 • 廣祐
 • 會豐
 • 龍符
 • 會祥大慶
 • 天符睿武
 • 天符慶壽
 • 天順
 • 天彰寶嗣
 • 紹明
 • 大定
 • 政龍寶應
 • 天感至寶
 • 貞符
 • 天資嘉瑞
 • 天嘉寶祐
 • 治平龍應
 • 建嘉
 • 天彰有道
 • 建中
 • 天應政平
 • 元豐
 • 紹隆
 • 寶符
 • 紹寶
 • 重興
 • 興隆
 • 大慶
 • 開泰
 • 開祐
 • 紹豐
 • 大治
 • 大定
 • 紹慶
 • 隆慶
 • 昌符
 • 光泰
 • 建新
 • 聖元
 • 紹成
 • 開大
 • 興慶
 • 重光
 • 順天
 • 紹平
 • 大寶
 • 大(太)和
 • 延寧
 • 天興
 • 光順
 • 洪德
 • 景統
 • 太貞
 • 端慶
 • 洪順
 • 光紹
 • 統元
 • 明德
 • 大正
 • 元和
 • 廣和
 • 永定
 • 景歷
 • 順平
 • 光寶
 • 天祐
 • 正治
 • 淳福
 • 崇康
 • 洪福
 • 嘉泰
 • 延成
 • 光興
 • 端泰
 • 興治
 • 洪寧
 • 寶定
 • 武安
 • 康祐
 • 乾統
 • 慎德
 • 弘定
 • 永祚
 • 龍泰
 • 德龍
 • 陽和
 • 順德
 • 福泰
 • 慶德
 • 盛德
 • 永壽
 • 萬慶
 • 景治
 • 陽德
 • 德元
 • 永治
 • 正和
 • 永盛
 • 保泰
 • 永慶
 • 龍德
 • 永祐
 • 景興
 • 泰德
 • 昭統
 • 光中
 • 景盛
 • 嘉隆
 • 明命
 • 紹治
 • 嗣德
 • 育德
 • 協和
 • 建福
 • 咸宜
 • 同慶
 • 成泰
 • 維新
 • 啟定
 • 保大
 • 544-548
 • 970-980
 • 980-980
 • 980-988
 • 989-993
 • 994-1005
 • 1005-1007
 • 1008-1009
 • 1010-1028
 • 1028-1034
 • 1034-1039
 • 1039-1042
 • 1042-1044
 • 1044-1049
 • 1049-1054
 • 1054-1058
 • 1059-1065
 • 1066-1068
 • 1068-1069
 • 1069-1072
 • 1072-1076
 • 1076-1084
 • 1085-1092
 • 1092-1100
 • 1101-1109
 • 1110-1119
 • 1120-1126
 • 1127-1127
 • 1128-1132
 • 1133-1138
 • 1138-1140
 • 1140-1162
 • 1163-1174
 • 1174-1175
 • 1176-1186
 • 1186-1202
 • 1202-1205
 • 1205-1210
 • 1211-1224
 • 1224-1225
 • 1225-1232
 • 1232-1251
 • 1251-1258
 • 1258-1272
 • 1273-1278
 • 1279-1285
 • 1285-1293
 • 1293-1314
 • 1314-1323
 • 1324-1329
 • 1329-1341
 • 1341-1357
 • 1358-1369
 • 1369-1370
 • 1370-1372
 • 1372-1377
 • 1377-1388
 • 1388-1389
 • 1398-1400
 • 1400-1400
 • 1401-1402
 • 1403-1407
 • 1407-1408
 • 1409-1413
 • 1426-1427
 • 1428-1433
 • 1434-1439
 • 1440-1442
 • 1443-1453
 • 1454-1459
 • 1459-1460
 • 1460-1469
 • 1470-1497
 • 1498-1504
 • 1504-1504
 • 1505-1509
 • 1509-1516
 • 1516-1522
 • 1522-1527
 • 1527-1529
 • 1530-1540
 • 1533-1548
 • 1540-1546
 • 1547-1547
 • 1548-1553
 • 1548-1556
 • 1554-1561
 • 1556-1557
 • 1558-1571
 • 1562-1565
 • 1566-1577
 • 1572-1573
 • 1573-1577
 • 1578-1585
 • 1578-1599
 • 1586-1587
 • 1588-1590
 • 1591-1592
 • 1592-1592
 • 1592-1593
 • 1593-1593
 • 1593-1625
 • 1600-1601
 • 1601-1619
 • 1619-1629
 • 1623-1638
 • 1629-1635
 • 1635-1643
 • 1638-1677
 • 1643-1649
 • 1649-1653
 • 1653-1658
 • 1658-1662
 • 1662-1662
 • 1663-1671
 • 1672-1674
 • 1674-1675
 • 1676-1679
 • 1680-1705
 • 1705-1720
 • 1720-1729
 • 1729-1732
 • 1732-1735
 • 1735-1740
 • 1740-1786
 • 1778-1793
 • 1786-1788
 • 1788-1792
 • 1793-1801
 • 1801-1802
 • 1802-1819
 • 1820-1840
 • 1841-1847
 • 1848-1883
 • 1883-1883
 • 1883-1883
 • 1883-1884
 • 1885-1888
 • 1886-1888
 • 1889-1907
 • 1907-1916
 • 1916-1925
 • 1925-1945
 • 1. Early Lý Dynasty
 • 1. Đinh Dynasty
 • 1. Đinh Dynasty
 • 1. Early Lê Dynasty
 • 2. Early Lê Dynasty
 • 3. Early Lê Dynasty
 • 4. Early Lê Dynasty
 • 5. Early Lê Dynasty
 • 1. Lý Dynasty
 • 2. Lý Dynasty
 • 3. Lý Dynasty
 • 4. Lý Dynasty
 • 5. Lý Dynasty
 • 6. Lý Dynasty
 • 7. Lý Dynasty
 • 8. Lý Dynasty
 • 9. Lý Dynasty
 • 10. Lý Dynasty
 • 11. Lý Dynasty
 • 12. Lý Dynasty
 • 13. Lý Dynasty
 • 14. Lý Dynasty
 • 15. Lý Dynasty
 • 16. Lý Dynasty
 • 17. Lý Dynasty
 • 18. Lý Dynasty
 • 19. Lý Dynasty
 • 20. Lý Dynasty
 • 21. Lý Dynasty
 • 22. Lý Dynasty
 • 23. Lý Dynasty
 • 24. Lý Dynasty
 • 25. Lý Dynasty
 • 26. Lý Dynasty
 • 27. Lý Dynasty
 • 28. Lý Dynasty
 • 29. Lý Dynasty
 • 30. Lý Dynasty
 • 31. Lý Dynasty
 • 32. Lý Dynasty
 • 1. Trần Dynasty
 • 2. Trần Dynasty
 • 3. Trần Dynasty
 • 4. Trần Dynasty
 • 5. Trần Dynasty
 • 6. Trần Dynasty
 • 7. Trần Dynasty
 • 8. Trần Dynasty
 • 9. Trần Dynasty
 • 10. Trần Dynasty
 • 11. Trần Dynasty
 • 12. Trần Dynasty
 • 13. Trần Dynasty
 • 14. Trần Dynasty
 • 15. Trần Dynasty
 • 16. Trần Dynasty
 • 17. Trần Dynasty
 • 18. Trần Dynasty
 • 19. Trần Dynasty
 • 1. Hồ Dynasty
 • 2. Hồ Dynasty
 • 3. Hồ Dynasty
 • 1. Later Trần Dynasty
 • 2. Later Trần Dynasty
 • 3. Later Trần Dynasty
 • 1. Lê Dynasty
 • 2. Lê Dynasty
 • 3. Lê Dynasty
 • 4. Lê Dynasty
 • 5. Lê Dynasty
 • 6. Lê Dynasty
 • 7. Lê Dynasty
 • 8. Lê Dynasty
 • 9. Lê Dynasty
 • 10. Lê Dynasty
 • 11. Lê Dynasty
 • 12. Lê Dynasty
 • 13. Lê Dynasty
 • 14. Lê Dynasty
 • 1. Mạc Dynasty
 • 2. Mạc Dynasty
 • 15. Lê Dynasty
 • 3. Mạc Dynasty
 • 4. Mạc Dynasty
 • 5. Mạc Dynasty
 • 16. Lê Dynasty
 • 6. Mạc Dynasty
 • 17. Lê Dynasty
 • 18. Lê Dynasty
 • 7. Mạc Dynasty
 • 8. Mạc Dynasty
 • 19. Lê Dynasty
 • 20. Lê Dynasty
 • 9. Mạc Dynasty
 • 21. Lê Dynasty
 • 10. Mạc Dynasty
 • 11. Mạc Dynasty
 • 12. Mạc Dynasty
 • 13. Mạc Dynasty
 • 14. Mạc Dynasty
 • 15. Mạc Dynasty
 • 16. Mạc Dynasty
 • 22. Lê Dynasty
 • 23. Lê Dynasty
 • 24. Lê Dynasty
 • 17. Mạc Dynasty
 • 25. Lê Dynasty
 • 26. Lê Dynasty
 • 18. Mạc Dynasty
 • 27. Lê Dynasty
 • 28. Lê Dynasty
 • 29. Lê Dynasty
 • 30. Lê Dynasty
 • 31. Lê Dynasty
 • 32. Lê Dynasty
 • 33. Lê Dynasty
 • 34. Lê Dynasty
 • 35. Lê Dynasty
 • 36. Lê Dynasty
 • 37. Lê Dynasty
 • 38. Lê Dynasty
 • 39. Lê Dynasty
 • 40. Lê Dynasty
 • 41. Lê Dynasty
 • 42. Lê Dynasty
 • 1 .Tây Sơn Dynasty
 • 43. Lê Dynasty
 • 2. Tây Sơn Dynasty
 • 3. Tây Sơn Dynasty
 • 4. Tây Sơn Dynasty
 • 1. Nguyễn Dynasty
 • 2. Nguyễn Dynasty
 • 3. Nguyễn Dynasty
 • 4. Nguyễn Dynasty
 • 5. Nguyễn Dynasty
 • 6. Nguyễn Dynasty
 • 7. Nguyễn Dynasty
 • 8. Nguyễn Dynasty
 • 9. Nguyễn Dynasty
 • 10. Nguyễn Dynasty
 • 11. Nguyễn Dynasty
 • 12. Nguyễn Dynasty
 • 13. Nguyễn Dynasty

See also[edit]

References[edit]

Notes[edit]

 1. ^ "Bảng tra niên đại các triều vua Việt Nam" (in Vietnamese). Hán Nôm Institute. 2008-02-25. 

Bibliography[edit]


Original courtesy of Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_era_name — Please support Wikipedia.
This page uses Creative Commons Licensed content from Wikipedia. A portion of the proceeds from advertising on Digplanet goes to supporting Wikipedia.
2617 videos foundNext > 

Emperor Thanh Thai of Vietnam

Prince Nguyen Buu Lan was the son of the 3-day king Nguyen Duc Duc and after the death of Emperor Dong Khanh he became the 10th Emperor of the Nguyen Dynasty...

Happy Pho Becomes Brian's Vietnamese-One Dot Com Pho Era Ends

http://www.vancesova.com John Chow's hangout for many years known as Happy Pho becomes Brian's Vietnamese Restaurant. This marks an end to one Dot Com Pho er...

Dalat Town in Vietnam

Da Lat, or Dalat, (pop. 120000) is the capital of Lâm Đồng Province in Vietnam. The town is located 1500 m (4920 ft) above sea level on the Langbiang Plate...

America 2014 Concert - The Vietnam Era - Sand Man

America Band Coachella 06/07/2014.

Amazing Dalat Valley in Vietnam

Da Lat, or Dalat, (pop. 120000 as of 1999 spelled Đà Lạt in Vietnamese) is the capital of Lâm Đồng Province in Vietnam. The town is located 1500 m (4920 ft...

Vietnam War era, CB4 at Camps Haines & Evans; Liberty Bridge (4th seabee battalion)

Photos Include 1/9 Air Cavalry change of command; 133rd Seabee Battalion change of command; April 1968 attack on a civilian Vietnamese bus up the road from C...

Dalat Vietnam Oct 08

Dalat is the capital of Lâm Đồng Province in Vietnam. The town is located 1500 m (4920 ft) above sea level on the Langbiang Plateau in the southern parts of...

Hanoi Hilton

The Hoa Lo Prison (Vietnamese: Hỏa Lò), later sarcastically known to American prisoners of war as the "Hanoi Hilton", was a prison used by the French colonis...

Vietnam War Public Radio Broadcast Collection

Having an interest in listening to old time radio here is a collection of arranged audio excerpts from different Vietnam War era related broadcasts. 1 - A fa...

The Vietnam War: Reasons for Failure - Why the U.S. Lost

In the post-war era, Americans struggled to absorb the lessons of the military intervention. As General Maxwell Taylor, one of the principal architects of th...

2617 videos foundNext > 

We're sorry, but there's no news about "Vietnamese era name" right now.

Loading

Oops, we seem to be having trouble contacting Twitter

Talk About Vietnamese era name

You can talk about Vietnamese era name with people all over the world in our discussions.

Support Wikipedia

A portion of the proceeds from advertising on Digplanet goes to supporting Wikipedia. Please add your support for Wikipedia!